اچ ام بی

(HMB) چیست؟

(HMB) مخفف بتا هیدروکسی متیل بوتیرات می‌باشد و متابولیت آمینو اسید لوسین می‌باشد.

متابولیت یک محصول جانبی متابولیکی می‌باشد، ماده ای که حاصل پردازش یک ماده دیگر می‌باشد که در این مقاله این ماده لوسین است.

هنگام تحقیقات روی مصرف لوسین بود که مولکول (HMB) نیز مورد توجه قرار گرفت.

دانشمندان دریافتند که لوسین میتواند روی سنتز پروتئین، سطح گلوکز و ریکاوری عضلات تاثیر گذار باشد، اما نمیدانستند که دلیل آن چه می‌باشد. یک فرضیه اینگونه شکل گرفت که منشا این مزایا چیزی می‌باشد که در زمان متابولیزه شدن لوسین تولید میشود.

این فرضیه درست از کار در آمد و اینگونه بود که این پرسش‌ها و تحقیقات منجر به اکتشاف (HMB) شد.

مشاهده همه 1 نتیجه